Algemene Verkoopvoorwaarden

Team Exelmans omvat de vennootschappen

  • Garage Exelmans nv, met maatschappelijke zetel op de Diesterstraat 162 te 3980 Tessenderlo, RPR Hasselt / BTW nummer BE-0423.830.216
  • Carrosserie Thomas bv, met maatschappelijke zetel op de Diesterstraat 165 te 3980 Tessenderlo, RPR Hasselt / BTW nummer BE-0428.040.907

en vertegenwoordigt de afdelingen Exelmans Multi Merken Auto Dealer, De Fietswinkel, Opel Exelmans, Bosch Car Service Exelmans, Spoticar Exelmans, Carrosserie Thomas en Oscar Autoverhuur Exelmans.

In deze algemene verkoopvoorwaarden worden beide vennootschappen en hun afdelingen “Team Exelmans” genoemd.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle door Team Exelmans gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, opgestelde facturen, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten. Daaronder zijn mede begrepen: het verstrekken van adviezen, het verrichten van meerwerk, het verrichten van inspecties, het verrichten van reparatie- en onderhoudswerken en het inschakelen van derden. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aan de klant voorgelegd bij het binnenbrengen van zijn/haar wagen en worden door hem/haar getekend voor gelezen en goedkeuring op het werkorder voor de wagen. 3. Een overeenkomst komt pas tot stand door bevestiging van de order of bestelling of indien Team Exelmans met de uitvoering van de opdracht aangevangen is. 4. Alle door Team Exelmans genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. 5. De klant aanvaardt dat er tijdens onderhouds- of herstellingswerken mogelijks meerwerken moeten uitgevoerd worden, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt: a. Meerwerken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid, worden uitgevoerd naar goeddunken van Team Exelmans en worden door de klant aanvaardt en vergoed. b. Meerwerken die wenselijk zijn, kunnen slechts worden uitgevoerd op voorwaarde dat de klant van deze meerwerken voorafgaandelijk telefonisch verwittigd wordt. Indien op de telefonische oproep van Team Exelmans door de klant niet wordt gereageerd, wordt de klant verondersteld akkoord te zijn met de meerwerken. 6. Voor werkzaamheden die langer duren dan de door Team Exelmans opgegeven termijn kan de klant geen enkel recht noch vergoeding doen gelden. De opgegeven termijnen zijn bij wijze van inlichting, zijn niet bindend en worden automatisch verlengd in geval van nalatige levering van de bestelde onderdelen, staking en om het even welke situatie van overmacht. In geval van een definitief beletsel om welke reden ook, onafhankelijk van de wil van Team Exelmans, nemen haar verplichtingen een einde zonder mogelijk verhaal vanwege de klant. Team Exelmans is van alle verplichtingen op vlak van de termijn van de afgesproken werkzaamheden ontslagen wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft. 7. Alle rekeningen en/of facturen vanwege Team Exelmans zijn contant, onmiddellijk en integraal betaalbaar in Euro’s op het ogenblik van de afhaling van het voertuig en/of de goederen en dit zonder enige inhouding of korting. Alleen uitdrukkelijk bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege Team Exelmans, kan de klant maximaal 30 kalenderdagen uitstel krijgen tot volledige betaling van de factuur. 8. Wanneer Team Exelmans zaken van de klant onder zich heeft, zal zij beroep doen op het retentierecht en is zij gerechtigd om de herstelde of bestelde voertuigen en/of goederen niet af te leveren of mee te geven met de klant, tot wanneer de klant aan al zijn verplichtingen jegens Team Exelmans (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook) heeft voldaan of betaald. De klant aanvaardt dat er geen verband moet bestaan tussen het voorwerp van het retentierecht en het voertuig en/of de goederen die Team Exelmans onder zich houdt. Indien na een termijn van 20 kalenderdagen de klant nog niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen, zal Team Exelmans onderstaand artikel 11 toepassen. 9. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling: a. Een verwijlintrest verschuldigd zijn door de klant t.b.v. 8% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum, te berekenen op het openstaande saldo van de factuur. b. Het factuurbedrag verhogen met € 200,00 als forfaitair en onherleidbaar schadebeding, te verhogen met de gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering. Dit om het verlies te vergoeden van extra beheerskosten, kredietkosten, gerechtskosten en het verlies aan rendement van het geïnvesteerd kapitaal. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven door Team Exelmans als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding voor de geleden verliezen, onverminderd alle verdere schadevergoedingen en intresten. 10. De gehele vordering van Team Exelmans, ook het gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar: a. bij niet stipte betaling van door de klant verschuldigde bedragen ; b. indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt of om toepassing daarvan is verzocht ; c. indien de klant haar rechtspersoonlijkheid verliest of ontbonden of geliquideerd wordt ; d. indien en zodra enig beslag ten laste van de klant wordt gelegd. 11. Tot het ogenblik dat de eigendom van geleverde voertuigen en/of goederen na volledige betaling effectief aan de klant zijn overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden in het kader van het eigendomsrecht om deze voertuigen en/of goederen te vervreemden, te schenken, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen te geven, te wijzigen of op eender welke andere wijze daarover te beschikken. Indien de klant toch beschikt over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zal Team Exelmans zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de goederen vergt. De klant machtigt Team Exelmans op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden om tot recuperatie, demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan en zal dit niet als huisvredebreuk beschouwen. 12. De klant is verplicht om zijn/haar voertuig en/of goederen in ontvangst te nemen op de afgesproken leveringsdatum of binnen de 20 kalenderdagen vanaf het bericht van Team Exelmans dat het voertuig en/of de goederen beschikbaar zijn. Kan de klant het voertuig en/of de goederen niet in ontvangst nemen, dan zullen er zonder ingebrekestelling stallingskosten aangerekend worden t.b.v. € 10,00 per begonnen kalenderdag. 13. De klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien hij/zij eventuele klachten of bezwaren niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van het voertuig en/of de goederen gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Team Exelmans meldt. Bij betwisting aangaande de datum van aflevering is de factuurdatum van kracht. Een eventuele klacht of bezwaar ontslaat de klant niet van zijn/haar betalingsverplichting. 14. Alle voertuigen die in de werkplaatsen en op het terrein van Team Exelmans gebracht of gestald worden of die door Team Exelmans moeten opgehaald en/of weggebracht worden, dienen door de eigenaar geldig verzekerd te zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid en blijven onder verantwoordelijkheid van de klant. 15. Team Exelmans wijst elke aansprakelijkheid af voor alle voertuigen en/of onderdelen en/of toebehoren die buiten de openingsuren op het terrein worden gebracht en/of gestald. De eigenaar blijft de volledige aansprakelijkheid dragen of dient zijn/haar voertuigen en/of onderdelen en/of toebehoren te verzekeren voor de risico’s van brand, ontploffing, terrorisme, vandalisme, vorstschade, diefstal, inbraak en alle andere oorzaken van vernieling en/of beschadiging. 16. Alle voertuigen zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de constructeur of invoerder, die opgenomen zijn in het onderhoudsboekje en waarmee de klant verklaart bekend te zijn. Opel-onderdelen worden gewaarborgd met 1 jaar garantie op nieuwe onderdelen, 1 jaar garantie op ruilonderdelen en 6 maanden garantie op tweedehands onderdelen, telkens te rekenen vanaf de factuurdatum. Voor de met “XX” gemarkeerde onderdelen op de factuur gelden afwijkende garantievoorwaarden, dewelke bepaald zijn door de constructeur of leverancier ervan. Bij gebrek aan duidelijke garantievoorwaarden geldt steeds een termijn van 1 jaar garantie te rekenen vanaf de factuurdatum. 17. In geval één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zonder gevolg zouden zijn, zal deze bepaling gesplitst worden van de algemene verkoopvoorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 18. De klant erkent uitdrukkelijk van de hogervermelde algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. 19. Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt. Team Exelmans blijft bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.