Privacyverklaring

Team Exelmans omvat de vennootschappen

  • Garage Exelmans nv, met maatschappelijke zetel op de Diesterstraat 162 te 3980 Tessenderlo, RPR Hasselt / BTW nummer BE-0423.830.216
  • Carrosserie Thomas bv, met maatschappelijke zetel op de Diesterstraat 165 te 3980 Tessenderlo, RPR Hasselt / BTW nummer BE-0428.040.907

en vertegenwoordigt de afdelingen Exelmans Multi Merken Auto Dealer, De Fietswinkel, Opel Exelmans, Bosch Car Service Exelmans, Spoticar Exelmans, Carrosserie Thomas en Oscar Autoverhuur Exelmans.

In deze algemene verkoopvoorwaarden worden beide vennootschappen en hun afdelingen “Team Exelmans” genoemd.

2. Persoonsgegevens en gegevensbescherming (GDPR): a. Bij de aankoop van producten of diensten of omdat de klant deze info zelf verstrekt, worden de volgende persoonlijke gegevens van de klant verwerkt: aanspreektitel, voornaam, familienaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die hij/zij verstrekt. b. Team Exelmans verwerkt deze persoonsgegevens van de klant op basis van de grondslag en met het doel om de klant te telefoneren / mailen / e-mailen / berichten indien dit nodig is om een dienstverlening uit te voeren; om de klant te informeren over wijzigingen van de dienstverlening; voor het afhandelen van de bestelling / aankoop / herstelling / betaling; om goederen en diensten te leveren; voor direct marketing en het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders zowel analoog als digitaal; voor klantenbeheer; voor marktonderzoek en statistisch onderzoek; voor belastingtechnische redenen. c. Team Exelmans neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder menselijke tussenkomst. d. De persoonsgegevens van de klant worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om doelen te realiseren waarvoor deze gegevens verzameld werden. e. De persoonsgegevens van de klant worden door Team Exelmans bezorgd aan de vennootschappen Garage Exelmans nv en Carrosserie Thomas bv en worden voorts enkel aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder worden de klantgegevens doorgegeven aan:  Opel Belgium en de met Opel Belgium contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen  Spoticar bij aankoop van een wagen  Robert Bosch nv en de met Robert Bosch nv contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen  Oscar autoverhuur wanneer een verhuring aangevraagd wordt  de betrokken financiële instelling wanneer financieringen of leasings aangevraagd worden in opdracht van de klant  de betrokken verzekeringsmaatschappij wanneer verzekeringen of schadevergoedingen aangevraagd worden in opdracht van de klant f. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De klant heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kan een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens waarover Team Exelmans beschikt in een computerbestand naar hem/haar te zenden of naar een andere door hem/haar genoemde persoon of organisatie te zenden. g. De klant kan een verzoek tot inzage / correctie / verwijdering / gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar info@exelmans.team. h. Team Exelmans neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien de klant meent dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoekt Team Exelmans de klant om contact op te nemen via info@exelmans.team. i. Team Exelmans streeft ernaar dat het gebruik van de persoonsgegevens van de klant strikt overeenstemt met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving, te weten de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving) van 25 mei 2018 alsook de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar wijzigingen.